Áru és szolgáltatási osztályok a Nizzai osztályozás szerint

 

A védjegyek mindig valamilyen árukra vagy szolgáltatásokra vonatkoznak, így hamar felmerült az igény az áruk és szolgáltatások osztályozására.

A védjegyek osztályozására a Nizzai Megállapodás (pontos elnevezéssel a —a gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás) összesen 45 áru- és szolgáltatási osztályt különböztet meg, ezeken belül pedig több ezer árut és szolgáltatást tartalmazó jegyzéket is közöl. Minden osztályhoz tartozik egy fejezetcím (class heading), amely a összefoglalja az adott osztályba tarozó áruk és szolgáltatások körét. A védjegy árujegyzéke megjelölhető fejezetcímek alkalmazásával vagy az egyes áruk árujegyzékben történő felsorolásával. —A Nizzai osztályozás 10. kiadása 2012. január 1-jén lépett hatályba, 2016. május 1-jén 84 részes állama volt.

A Nizzai osztályozás fejezetcímei a következők:

ÁRUK
 1. OsztályIpari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
 2. OsztályFestékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.
 3. OsztályFehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
 4. OsztályIpari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek világításra.
 5. OsztályGyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
 6. OsztályNem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, lakatosipari termékek, fém tömegcikkek;fémcsövek és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
 7. OsztályGépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek; automata elárusító berendezések.
 8. OsztályKéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
 9. OsztályTudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos áram vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések ; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek;mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb digitálisan rögzített média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.
 10. OsztálySebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
 11. OsztályVilágító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
 12. OsztályJárművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
 13. OsztályLőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek.
 14. OsztályNemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.
 15. OsztályHangszerek.
 16. OsztályPapír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.
 17. OsztályKaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.
 18. OsztályBőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
 19. OsztályNem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
 20. OsztályBútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
 21. OsztályEszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
 22. OsztályKötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó- és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok.
 23. OsztályFonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
 24. OsztályTextíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.
 25. OsztályRuházati cikkek, cipők, kalapáruk.
 26. OsztályCsipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak; gombostűk és tűk; művirágok.
 27. OsztálySzőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum, és más padlóburkolatok;nem textil falikárpitok.
 28. OsztályJátékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
 29. OsztályHús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
 30. OsztályKávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka, szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.
 31. OsztályGabonamagok, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
 32. OsztálySörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
 33. OsztályAlkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
 34. OsztályDohány; dohányzási cikkek; gyufák.

SZOLGÁLTATÁSOK
 35. OsztályReklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
 36. OsztályBiztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
 37. OsztályÉpítkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
 38. OsztályTávközlés.
 39. OsztálySzállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
 40. OsztályAnyagmegmunkálás.
 41. OsztályNevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
 42. OsztályTudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
 43. OsztályVendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
 44. OsztályOrvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére;
 45. OsztályJogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések

->finalize(); ?>