Áru és szolgáltatási osztályok a Nizzai osztályozás szerint

Az árujegyzék összeállítása

A védjegyek mindig valamilyen árukra vagy szolgáltatásokra vonatkoznak, így hamar felmerült az igény az áruk és szolgáltatások osztályozására az árujegyzék összeállítása során. A védjegyek osztályozására a Nizzai Megállapodás (pontos elnevezéssel a —a gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás) összesen 45 áru- és szolgáltatási osztályt különböztet meg, ezeken belül pedig több ezer árut és szolgáltatást tartalmazó jegyzéket is közöl. Minden osztályhoz tartozik egy fejezetcím („class heading”), amely a összefoglalja az adott osztályba tartozó áruk és szolgáltatások körét. A védjegy árujegyzéke megjelölhető fejezetcímek alkalmazásával vagy az egyes áruk árujegyzékben történő felsorolásával. —A Nizzai Osztályozás 11. kiadása 2020. január 1-jén lépett hatályba, mely a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján elérhető.

A Nizzai Osztályozás fejezetcímei a következők:

ÁRUK

1. osztály:Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyitermékek; feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek; komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra
2. osztály:Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz, jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez
3. osztály:Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek, eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek
4. osztály:Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek
5. osztály:Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek)
6. osztály:Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények
7. osztály:Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták
8. osztály:Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével; borotvák
9. osztály:Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek
10. osztály:Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek
11. osztály:Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és berendezések
12. osztály:Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök
13. osztály:Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok
14. osztály:Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök
15. osztály:Hangszerek; kottatartók és hangszerállványok; karmesteri pálcák
16. osztály:Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek;papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék
17. osztály:Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai; műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas csövek és tömlők, nem fémből
18. osztály:Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára
19. osztály:Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből
20. osztály:Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán
21. osztály:Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék(az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök;megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk
22. osztály:Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból; vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton, gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai
23. osztály:Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra
24. osztály:Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból
25. osztály:Ruházati cikkek, cipők, fejfedők
26. osztály:Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak
27. osztály:Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok, nem textilből
28. osztály:Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek
29. osztály:Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárítottés főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok
30. osztály:Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó;lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]
31. osztály:Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök észöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta
32. osztály:Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez
33. osztály:Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez
34. osztály:Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok számára; dohányzási cikkek; gyufák

SZOLGÁLTATÁSOK

35. osztály:Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák
36. osztály:Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek
37. osztály:Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás
38. osztály:Távközlési szolgáltatások
39. osztály:Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés
40. osztály:Anyagmegmunkálás; hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; élelmiszerek és italok tartósítása
41. osztály:Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek
42. osztály:Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés
43. osztály:Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás
44. osztály:Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; mezőgazdasági,vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások
45. osztály:Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikaivédelme céljából; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások

Hogyan szerezhető Magyarországon védjegyoltalomOlvasson tovább

árujegyzék, védjegy áruosztály, nizzai osztály